I-See 論壇 » 冷知識專區 » **當手機訊號只剩一格時......非常重要的健康資訊**

2007-8-18 10:40 AM 糖打令:D
**當手機訊號只剩一格時......非常重要的健康資訊**

當手機訊號只剩一格時......
這是從一位交大教授那兒獲得的重要的訊息
那就是當你發現手機的收訊強度只剩下一格的時候,
寧可掛斷不談或者是改用公用電話.
為什麼呢?
大家都知道手機的電磁波一直是讓人擔心的問題.
手機的設計為了在收訊較差的地區仍能保有相當的通話品質,
會加強手機的電磁波發射強度.
收訊滿格與只剩一格時相比,發射強度竟然相差 1000
倍以上.
電磁波強度高達 0.6W (瓦特). 0.6W 究竟有多強呢?
無法具體描述它對我們的腦袋會有什麼不良影響,但可以換成兩個例子來比較
1.把喇叭直徑約4公分左右的小型收音機音量開到最大然後貼在耳朵上,
那樣的噪音能量一般為0.25W, 不到0.5W
2.把手指頭放在輸出強度0.1W的雷射光前面(相當於光纖網路的主****線能量)
幾秒鐘內你會有灼痛的感覺
您能長時間忍受上述這兩種狀況嗎?
您如何確認0.6W的電磁波緊貼在您的耳朵上會沒事呢?
為了您的健康在使用手機之前建議你先檢查一下收訊格數,
改用免持聽筒也是個不錯的辦法

2007-8-18 12:53 PM CAT!
為了您的健康在使用手機之前建議你先檢查一下收訊格數,
改用免持聽筒也是個不錯的辦法 ,,

都係試下好d._.''

如果唔係 會覺得好唔掂,,

2007-8-18 12:58 PM  Ca`
[color=Black]用凈一格我真系會收線吾傾xd
吾系因為健康-v-"
系因為我要用泥睇時間-0-"""[/color]

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.