I-See 論壇 » 外國音樂 » 強劍泰文版

2007-8-21 03:42 PM SIU‵
強劍泰文版

強劍泰文版

附歌詞:
mêua chăn leum dtaa kêun maa
mee chee-wít mĕuan dang bpen sŏng-kraam
páe chá-ná chăn dâai hĕn maa hâi jam
dang bòt rian hâi sôo bpai
mâi kít yom chôhk chá data
sôo jon gwàa jà mòt lom hăai jai
dtông yîng yài dtông yeun-yong tĕung jòot măai
tĕung máe dtông yìap krai hâi baen


*dâai bpen nèung dâai sŏm jai dâai yîng yài gwàa krai nai gem née
mong glàp bpai mâi lĕua krai mêua chăn mong bpai tûa daen
mâi mee krai kiang kôo jai lĕua piang dtàe boon koon gàp kwaam káen
nêe hâ rĕu keu sŏng-kraam têe chăn dtông gaan

mâi róo loie wâa mêua-rai
bplaai kom mêet láe kom dàap rôp dtua
koie gan pai láe tam hâi jai mâi glua
jà glàp maa taeng chăn eng
kâe săai dtaa pêuan sàk kon
yôm dee gwàa mèun săai dtaa têe greng
yòo wàn wàn yàang wang weng nai wan née
keu chăn pôo chá-ná sŏng-kraam

repeat * twice


**** 付費信息,已經隱藏 *****

2007-8-21 06:27 PM 逸靈
強劍既泰文版
感覺怪怪的~

頁: [1]
查看完整版本: 強劍泰文版


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.