I-See 論壇 » 吹水區 » `-如果你牙媽老豆偷睇你D SMS你會點??

2007-11-18 08:47 PM ..__囍歡-臭糖X)
`-如果你牙媽老豆偷睇你D SMS你會點??

如果佢地偷睇你D SMS你會點...

1*用粗口XYZ佢-__________-''

2*打佢-口-''

3*冇野...俾佢睇= =''

4*問佢做緊咩-3-"(仲洗問嫁咩= ='')

5*以後五同佢講野!!

6*搶番個手提

如果有其他意見既話...就講出黎啦:sJc78zo:

[[i] 本帖最後由 ..__囍歡-臭糖X) 於 2007-11-18 08:54 PM 編輯 [/i]]

2007-11-18 08:51 PM M靈
我試過n甘多次,你個d我都用過晒

2007-11-18 08:51 PM ▋傻`小糖﹎*×
槍 反 反 來..

2007-11-18 08:52 PM ..__囍歡-臭糖X)
[quote]原帖由 [i]M靈[/i] 於 2007-11-18 08:51 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
我試過n甘多次,你個d我都用過晒 [/quote]
試過打佢地-口-??

2007-11-18 08:53 PM ..__囍歡-臭糖X)
[quote]原帖由 [i]▋傻`小糖﹎*×[/i] 於 2007-11-18 08:51 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
槍 反 反 來.. [/quote]
-0-''

2007-11-18 08:53 PM -ARx妍;]`
一係搶,一係一早del曬佢=,=

2007-11-18 08:55 PM ..__囍歡-臭糖X)
[quote]原帖由 [i]___{妍!}[/i] 於 2007-11-18 08:53 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
一係搶,一係一早del曬佢=,= [/quote]
DEL哂佢-口-''
五會五捨得嫁咩:s9s83OI:

2007-11-18 08:58 PM shan;}
dell  鬼晒佢地 x}
      癈是比佢地見到鵝 x]

2007-11-18 09:00 PM -ARx妍;]`
[quote]原帖由 [i]..__囍歡-臭糖X)[/i] 於 2007-11-18 20:55 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

DEL哂佢-口-''
五會五捨得嫁咩:s9s83OI: [/quote]
唔捨得都要架喇...

2007-11-18 09:01 PM ..__囍歡-臭糖X)
[quote]原帖由 [i]___{妍!}[/i] 於 2007-11-18 09:00 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

唔捨得都要架喇... [/quote]
咁又係...:srZ44co:

2007-11-18 09:02 PM ..__囍歡-臭糖X)
[quote]原帖由 [i]shan;}[/i] 於 2007-11-18 08:58 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
dell  鬼晒佢地 x}
      癈是比佢地見到鵝 x] [/quote]
超五捨得DEL-3-

2007-11-18 09:05 PM mandy0417
問佢點解睇...睇黎做咩...同佢講無野睇

2007-11-18 09:07 PM SiU`..MaN
我會搶番再問佢做咩睇我D私隱囉"

2007-11-18 09:08 PM ..__囍歡-臭糖X)
[quote]原帖由 [i]mandy0417[/i] 於 2007-11-18 09:05 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
問佢點解睇...睇黎做咩...同佢講無野睇 [/quote]
你咁好既-_______-''
如果係我就會五理佢...搶番部電話

2007-11-18 09:09 PM ..__囍歡-臭糖X)
[quote]原帖由 [i]SiU`..MaN[/i] 於 2007-11-18 09:07 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
我會搶番再問佢做咩睇我D私隱囉" [/quote]
-0-''

2007-11-18 09:24 PM 熊貓聰
同距地講距地已經過左界= =“

2007-11-18 09:27 PM ..__囍歡-臭糖X)
[quote]原帖由 [i]熊貓聰[/i] 於 2007-11-18 09:24 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
同距地講距地已經過左界= =“ [/quote]
-0-''

2007-11-18 09:31 PM 小朋友v3v`
我吾sd sMs的..吾太識打字:s9E43yV:

2007-11-18 09:34 PM ..__囍歡-臭糖X)
[quote]原帖由 [i]小朋友v3v`[/i] 於 2007-11-18 09:31 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
我吾sd sMs的..吾太識打字:s9E43yV: [/quote]
:s9E43yV:
五係掛...速成都識打...手提個D五識-口-''

2007-11-18 09:35 PM 小楠`
佢同講道理.同佢嘈!
不過我阿媽同老豆無試過睇-
佢地唔會做d咁既野.

頁: [1] 2 3 4 5 6 7


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.