I-See 論壇 » 吹水區 » [ = HAPPY NEW YEAR TO EVEVRONE xd

2007-12-31 11:14 PM [[=Kinpui〝
[quote]原帖由 [i]膠布x)[/i] 於 2007-12-31 11:08 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

=]
我吾想出街,,咁你呢?!` [/quote]


凍得瀉,,連屋企門口都唔想出,,唔好話出街XD

2007-12-31 11:14 PM [[=Kinpui〝
[quote]原帖由 [i]ki.[/i] 於 2007-12-31 11:08 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

家下...
好想咀你..
點算..!? [/quote]


咀你家姐 =] 哈哈哈哈

2007-12-31 11:15 PM [[=Kinpui〝
[quote]原帖由 [i]ki.[/i] 於 2007-12-31 11:08 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我想出都冇呀=,= [/quote]
梗係你呀媽又叫你溫書 = ]

2007-12-31 11:16 PM 膠布x)
[quote]原帖由 [i][[=Kinpui〝[/i] 於 2007-12-31 11:14 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結凍得瀉,,連屋企門口都唔想出,,唔好話出街XD [/quote]
哦哦,,我係屋企勁凍.
隻手疆左''

2007-12-31 11:16 PM yungforever
[quote]原帖由 [i]膠布x)[/i] 於 2007-12-31 11:12 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

你地兩個係情侶黎嫁?!-33333-'' [/quote]

係呀
我地基呀>_<

2007-12-31 11:16 PM Sey.
閃人-,-.............

2007-12-31 11:17 PM yungforever
[quote]原帖由 [i][[=Kinpui〝[/i] 於 2007-12-31 11:09 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

肯定見到你先咁講啦 = ]
唔見佢同我講xd [/quote]

玩野呀...
:sYZ92E7:
仲有9個字先到12點..

2007-12-31 11:19 PM [[=Kinpui〝
[quote]原帖由 [i]膠布x)[/i] 於 2007-12-31 11:16 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

哦哦,,我係屋企勁凍.
隻手疆左'' [/quote]


係呀 = ]痴線嫁 勁凍....

2007-12-31 11:19 PM 膠布x)
[quote]原帖由 [i]yungforever[/i] 於 2007-12-31 11:16 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


係呀
我地基呀>_ [/quote]
我指緊..ki同牙賢喎''-3-'

2007-12-31 11:19 PM [[=Kinpui〝
[quote]原帖由 [i]ki.[/i] 於 2007-12-31 11:16 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
閃人-,-............. [/quote]


咁快嫁 = ]唔係陪我地過除夕咩?!

2007-12-31 11:20 PM [[=Kinpui〝
[quote]原帖由 [i]膠布x)[/i] 於 2007-12-31 11:19 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我指緊..ki同牙賢喎''-3-' [/quote]


唔係=________=
點解咁覺得呢?!

2007-12-31 11:21 PM 膠布x)
[quote]原帖由 [i][[=Kinpui〝[/i] 於 2007-12-31 11:19 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結係呀 = ]痴線嫁 勁凍.... [/quote]
吾吾,,之前都冇咁凍''

2007-12-31 11:21 PM [[=Kinpui〝
[quote]原帖由 [i]yungforever[/i] 於 2007-12-31 11:17 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


玩野呀...
:sYZ92E7:
仲有9個字先到12點.. [/quote]


咩呀?!
我都冇話宜家十二點?!=___=

2007-12-31 11:22 PM yungforever
[quote]原帖由 [i]膠布x)[/i] 於 2007-12-31 11:19 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我指緊..ki同牙賢喎''-3-' [/quote]

但...ki同我講...
同埋培幾時變牙賢??

2007-12-31 11:23 PM yungforever
[quote]原帖由 [i][[=Kinpui〝[/i] 於 2007-12-31 11:21 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結咩呀?!
我都冇話宜家十二點?!=___= [/quote]

我都唔係講依樣野..算..

2007-12-31 11:23 PM 膠布x)
[quote]原帖由 [i][[=Kinpui〝[/i] 於 2007-12-31 11:20 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結唔係=________=
點解咁覺得呢?! [/quote]
因為.....我感覺上覺得係''

2007-12-31 11:23 PM [[=Kinpui〝
[quote]原帖由 [i]膠布x)[/i] 於 2007-12-31 11:21 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

吾吾,,之前都冇咁凍'' [/quote]


比個天氣玩死=-=
仲要就黎番學....

2007-12-31 11:24 PM 膠布x)
[quote]原帖由 [i]yungforever[/i] 於 2007-12-31 11:22 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


但...ki同我講...
同埋培幾時變牙賢?? [/quote]
佢自己同我講,,佢叫牙賢''
吾通我搞錯''

2007-12-31 11:24 PM [[=Kinpui〝
[quote]原帖由 [i]yungforever[/i] 於 2007-12-31 11:22 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


但...ki同我講...
同埋培幾時變牙賢?? [/quote]


我不嬲都係呀賢嫁啦 = ]
你好OUT呀=___________________=

2007-12-31 11:25 PM 膠布x)
[quote]原帖由 [i][[=Kinpui〝[/i] 於 2007-12-31 11:23 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結比個天氣玩死=-=
仲要就黎番學.... [/quote]
你幾時番學牙?!

頁: 1 2 [3] 4 5 6 7


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.