I-See 論壇 » 吹水區 » 唔夠口水, 點算?

2008-1-26 05:54 PM 男女男_;
[quote]原帖由 [i]yiii仔`x][/i] 於 2008-1-26 05:53 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我2千.你叫我點追入頭10 [/quote]
我都想入丫..
但冇可能呢..

2008-1-26 05:54 PM 雪代緣
[quote]原帖由 [i]Nin`G[/i] 於 2008-1-26 05:51 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

仲有個番緊工..
甘仲有個呢.. [/quote]

呢個唔知, 去左外太空旅行? :s1x77Wz:

2008-1-26 05:55 PM LxiyxChan.
[quote]原帖由 [i]Nin`G[/i] 於 2008-1-26 05:54 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我都想入丫..
但冇可能呢.. [/quote]
佢分明起度曬命

2008-1-26 05:55 PM 雪代緣
[quote]原帖由 [i]yiii仔`x][/i] 於 2008-1-26 05:53 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我2千.你叫我點追入頭10 [/quote]

一定入到, 我睇過呢度同自貼d人, 好似都係地獄6千, 殷殷5千,  蝦蝦4千, 呢3個最多

其他好多都係2000以下的 :s1x77Wz:

2008-1-26 05:55 PM 男女男_;
[quote]原帖由 [i]雪代緣[/i] 於 2008-1-26 05:54 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


呢個唔知, 去左外太空旅行? :s1x77Wz: [/quote]
想死ma..

2008-1-26 05:55 PM 雪代緣
頭10都冇用,  頭3先有章:s1x77Wz:

2008-1-26 05:56 PM 雪代緣
[quote]原帖由 [i]Nin`G[/i] 於 2008-1-26 05:54 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我都想入丫..
但冇可能呢.. [/quote]

頭10得d分 ja ma:soD14qo:

2008-1-26 05:56 PM 男女男_;
[quote]原帖由 [i]yiii仔`x][/i] 於 2008-1-26 05:55 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

佢分明起度曬命 [/quote]
:sXj48DF: 甘又系..
人地有得曬ma..
我地冇

2008-1-26 05:56 PM 雪代緣
[quote]原帖由 [i]Nin`G[/i] 於 2008-1-26 05:55 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

想死ma.. [/quote]
唔係 :s4U42I9:

2008-1-26 05:56 PM 雪代緣
[quote]原帖由 [i]Nin`G[/i] 於 2008-1-26 05:56 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

:sXj48DF: 甘又系..
人地有得曬ma..
我地冇 [/quote]

我唔係多你好多ja wo :sXj48DF:

2008-1-26 05:57 PM 男女男_;
[quote]原帖由 [i]雪代緣[/i] 於 2008-1-26 05:56 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


頭10得d分 ja ma:soD14qo: [/quote]
對我黎講..
我都吾知有咩用嫁nna..
玩下咋ma..

2008-1-26 05:57 PM 男女男_;
[quote]原帖由 [i]雪代緣[/i] 於 2008-1-26 05:56 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


我唔係多你好多ja wo :sXj48DF: [/quote]
甘都吾系好多丫..

2008-1-26 05:57 PM LxiyxChan.
[quote]原帖由 [i]雪代緣[/i] 於 2008-1-26 05:55 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
頭10都冇用,  頭3先有章:s1x77Wz: [/quote]
我吾洗章.
我起殷殷PO度問你野.你吾答我

2008-1-26 05:58 PM LxiyxChan.
[quote]原帖由 [i]Nin`G[/i] 於 2008-1-26 05:56 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

:sXj48DF: 甘又系..
人地有得曬ma..
我地冇 [/quote]
:sXj48DF: 算吧啦

2008-1-26 05:58 PM LxiyxChan.
[quote]原帖由 [i]雪代緣[/i] 於 2008-1-26 05:55 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


一定入到, 我睇過呢度同自貼d人, 好似都係地獄6千, 殷殷5千,  蝦蝦4千, 呢3個最多

其他好多都係2000以下的 :s1x77Wz: [/quote]
追吾到嫁啦

2008-1-26 06:01 PM 雪代緣
[quote]原帖由 [i]Nin`G[/i] 於 2008-1-26 05:57 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

對我黎講..
我都吾知有咩用嫁nna..
玩下咋ma.. [/quote]

頭3個章好靚 :s1x77Wz:

2008-1-26 06:01 PM 雪代緣
[quote]原帖由 [i]Nin`G[/i] 於 2008-1-26 05:57 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

甘都吾系好多丫.. [/quote]

一倍ja ma :s1x77Wz:

2008-1-26 06:01 PM 雪代緣
[quote]原帖由 [i]yiii仔`x][/i] 於 2008-1-26 05:57 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我吾洗章.
我起殷殷PO度問你野.你吾答我 [/quote]

你有問我野? :s9s83OI:

個章好靚 :s1x77Wz:

2008-1-26 06:01 PM 男女男_;
[quote]原帖由 [i]雪代緣[/i] 於 2008-1-26 06:01 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


一倍ja ma :s1x77Wz: [/quote]
甘仲吾多:sYZ92E7:

2008-1-26 06:02 PM 雪代緣
[quote]原帖由 [i]yiii仔`x][/i] 於 2008-1-26 05:58 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

追吾到嫁啦 [/quote]

我真係好似追唔到, 佢地3個都係水怪 :sYZ92E7:

頁: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11
查看完整版本: 唔夠口水, 點算?


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.