I-See 論壇 » 髮型設計區 » 我有野要問 ,,入黎慢慢講 ..

2008-6-19 06:44 PM 小彤^W^
我有野要問 ,,入黎慢慢講 ..

我d頭髮唔短..
去到腰上小小
我想剪到個頭好似駁髮咁既樣 ..
應該點同個髮型c 講 ?
同埋最好比埋圖我睇
(冇得0k既)

[[i] 本帖最後由 小彤^W^ 於 2008-6-19 06:46 PM 編輯 [/i]]

2008-6-19 08:20 PM emi_520
咁你咪講想有層次D.. 直接同佢講好似駁髮咁..

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.