I-See 論壇 » 吹水區 » 好鬼死悶,好鬼死慢

2008-6-22 04:46 PM 何俊浩;]
好鬼死悶,好鬼死慢

琴晚嚇左我1大跳,就死咁滯,好彩姐xdd
我好鬼死悶啊,,快d尼同我傾計= =
速食很慢= =

[[i] 本帖最後由 暆莓 於 2008-6-23 12:50 PM 編輯 [/i]]

2008-6-22 04:47 PM 彤靈
你比咩嚇親= =
好吧

2008-6-22 04:48 PM 毛mo:}
[color=Silver]彤彤吾好入黎牙.
大逃命. [!]
走啦.[/color]

2008-6-22 04:49 PM 彤靈
[quote]原帖由 [i]葵.[/i] 於 2008-6-22 16:48 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
彤彤吾好入黎牙.
大逃命. [!]
走啦. [/quote]
點解呀?@口@
哦...咁走吧..

2008-6-22 04:49 PM 何俊浩;]
[quote]原帖由 [i]葵.[/i] 於 2008-6-22 04:48 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
彤彤吾好入黎牙.
大逃命. [!]
走啦. [/quote]
你痴線架

2008-6-22 04:49 PM 何俊浩;]
[quote]原帖由 [i]彤靈[/i] 於 2008-6-22 04:49 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

點解呀?@口@
哦...咁走吧.. [/quote]
= =唔好走xd

2008-6-22 04:50 PM LxiyxChan.
嚇親   (?)

2008-6-22 04:50 PM 毛mo:}
[quote]原帖由 [i]彤靈[/i] 於 2008-6-22 04:49 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

點解呀?@口@
哦...咁走吧.. [/quote]
[color=Silver]去我po推一推吧. xd[/color]

2008-6-22 04:50 PM 彤靈
[quote]原帖由 [i]暆莓嬂/i] 於 2008-6-22 16:49 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

你痴線架 [/quote]
你唔準咁話我愛人\口/

2008-6-22 04:51 PM 何俊浩;]
[quote]原帖由 [i]彤靈[/i] 於 2008-6-22 04:50 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

你唔準咁話我愛人\口/ [/quote]
下,,咁佢係丫嘛

2008-6-22 04:51 PM 毛mo:}
[color=Silver]yii仔你走啦. [!][/color]

2008-6-22 04:51 PM 彤靈
[quote]原帖由 [i]暆莓嬂/i] 於 2008-6-22 16:49 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

= =唔好走xd [/quote]講講而已..你都未講我知比咩嚇親= =

2008-6-22 04:51 PM 何俊浩;]
[quote]原帖由 [i]軟膠膠[/i] 於 2008-6-22 04:50 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
嚇親   (?) [/quote]
係啊= =

2008-6-22 04:52 PM 彤靈
[quote]原帖由 [i]軟膠膠[/i] 於 2008-6-22 16:50 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
嚇親   (?) [/quote]
yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!@口@

2008-6-22 04:52 PM 何俊浩;]
[quote]原帖由 [i]彤靈[/i] 於 2008-6-22 04:51 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
講講而已..你都未講我知比咩嚇親= = [/quote]
人囉= =

2008-6-22 04:52 PM 低B仔;
[quote]原帖由 [i]葵.[/i] 於 2008-6-22 04:51 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
yii仔你走啦. [!] [/quote]
做咩事-_-?
唔歡迎我-_-?

2008-6-22 04:52 PM 毛mo:}
[color=Silver]我系痴線.
關你*事.
*你***.
我好心幫你吹左3個囉.
死on*.[/color]

2008-6-22 04:52 PM 彤靈
[quote]原帖由 [i]葵.[/i] 於 2008-6-22 16:50 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

去我po推一推吧. xd [/quote]
有堆的..2面回ma"^口^

2008-6-22 04:52 PM 低B仔;
[quote]原帖由 [i]彤靈[/i] 於 2008-6-22 04:52 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!@口@ [/quote]
彤彤(:

2008-6-22 04:52 PM 低B仔;
[quote]原帖由 [i]暆莓嬂/i] 於 2008-6-22 04:51 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

係啊= = [/quote]
比咩(?)

頁: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 好鬼死悶,好鬼死慢


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.