I-See 論壇 » 吹水區 » 我吾制也

2009-8-5 11:24 PM 初憶
我吾制也

我吾制也.
冇電電話熄左機.
返到黎就開吾返部機la. 電又支左架la. t3t.
anyone help me?. 已經吾開心架la.
連部電話都要. :sup44hr: :sgk559V: :s4U42I9:

[[i] 本帖最後由 賤人.笙 於 2009-8-5 11:36 PM 編輯 [/i]]

2009-8-5 11:48 PM 小熱血
咁慘...
拎去整-3-

2009-8-5 11:53 PM 初憶
[quote]原帖由 [i]小熱血[/i] 於 2009-8-5 11:48 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
咁慘...
拎去整-3- [/quote]
整. 其實吾使la.
整一整. 過多幾日大家咪都系搵我吾到.
吾使.

2009-8-5 11:56 PM ★iamNicole
但系你唔整佢開唔返人地都系搵你唔到-  -

2009-8-6 12:24 AM
天地萬物皆有其之命,時也命也:s5l84He:

2009-8-6 12:48 AM 小熱血
[quote]原帖由 [i]賤人.笙[/i] 於 2009-8-5 11:53 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

整. 其實吾使la.
整一整. 過多幾日大家咪都系搵我吾到.
吾使. [/quote]
買新機@@?XD

2009-8-6 02:25 AM 初憶
[quote]原帖由 [i]小熱血[/i] 於 2009-8-6 12:48 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

買新機@@?XD [/quote]
自殺-____-
走之前會開個p0.

2009-8-6 01:24 PM 寶寶:)
因為我太勁:em03:

2009-8-6 01:25 PM 初憶
[quote]原帖由 [i]殊.__.[/i] 於 2009-8-6 01:24 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
因為我太勁:em03: [/quote]
同我摺摺摺摺埋.

2009-8-6 01:43 PM 寶寶:)
[quote]原帖由 [i]賤人.笙[/i] 於 2009-8-6 01:25 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

同我摺摺摺摺埋. [/quote]
摺塭左啦:em35:

2009-8-7 03:01 PM 笨S!u敏
我部手提都係咁/___\
燒左底板;
要$1800先可以整返@__@!

頁: [1]
查看完整版本: 我吾制也


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.