I-See 論壇 » 吹水區 » 問親屬關係*

2009-11-8 12:27 AM Su布子
問親屬關係*

我媽媽既妹妹既老公就叫佢妹夫..
咁妹夫點叫番我媽媽..
吾該吾好答我家姐..

如post錯地方,請更正,因為吾知可以係邊到問*

2009-11-8 11:08 AM 小睡`!
但系好似真系甘叫- -'

2009-11-8 12:21 PM Su布子
已有朋友告訴我了.thx..

頁: [1]
查看完整版本: 問親屬關係*


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.