I-See 論壇 » 吹水區 » 應屆會考生請進`(:!

2010-8-3 12:18 AM -`沉睡★小熊;D
應屆會考生請進`(:!

你地去聽日去吾去apm牙-3-!?
系吾系要拎飛架-0-?

2010-8-3 12:18 AM 山卡啦baby`3`
咩尼架-口-!?

2010-8-3 12:19 AM SECRET``
打氣果d;;?
我同朋友出街食飯倒數xd

2010-8-3 01:06 AM F.S.BIN`四`
我可能同fd吹水吹水同埋吹水...apm果到唔去啦,要聽歌我上youtube聽好過

頁: [1]
查看完整版本: 應屆會考生請進`(:!


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.