I-See 論壇 » 吹水區 » 得啦,鬧夠啦,祝福未死既人好過鬧菲警

2010-8-24 04:25 PM SoRA仔
得啦,鬧夠啦,祝福未死既人好過鬧菲警

In Memory of Hong Kong people who died in Manila
God bless you.
And everyone who Survive,
piece always be with you

當然,

[size=7]Piece always be with you guys too[/size]

2010-8-24 04:33 PM 玲b`
講得岩 `
宜家再鬧都冇用 `
人死不能復生 `
點鬧 `
d人都冇可能番生 `
倒不如用d呢時間去祝福D 人 `

2010-8-24 05:39 PM FL
人死不能復生x2=(

2010-8-24 05:51 PM manman33
願所以已逝去既港人得到安息!!
阿門!

2010-8-24 06:11 PM 人妖哥哥
r.i.p

2010-8-24 06:57 PM -Taenyk
R.I.P~

2010-8-24 08:33 PM Aqw1384
真係好慘.. R.I.P.

2010-8-27 05:33 PM 18741874
罵佢地都無用
連個總統都係咁
仲話曾特首打錯電話
自己衰左仲唔認
呢D人都唔抵幫
如果要浪費時間嬲呢D咁GA人
不如為死者默哀OR 希望佢地得到安息仲好

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.