I-See 論壇 » 吹水區 » 12/9/2010 水po

2010-9-12 05:24 PM 山卡啦baby`3`
12/9/2010 水po

歡迎大家在此集中吹水

每到#99 將獲5代幣 #100 亦有10代幣 #101都有15代幣 作為鼓勵

[[i] 本帖最後由 山卡啦baby`3` 於 2010-9-12 05:26 PM 編輯 [/i]]

2010-9-12 05:25 PM 人妖哥哥
黎lu黎lu-3-

2010-9-12 05:25 PM 茶果jajii
照cop- -

2010-9-12 05:25 PM 山卡啦baby`3`
記得叫高利加分

2010-9-12 05:26 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-9-12 05:25 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
照cop- - [/quote]

甘吾系點-.-

2010-9-12 05:26 PM 人妖哥哥
高利潛左水點加

2010-9-12 05:26 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-9-12 05:25 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
記得叫高利加分 [/quote]
高利會唔會覺得我地搶左D野黎做

2010-9-12 05:26 PM 人妖哥哥
真係要搵日鬧下婉婉先得._.

2010-9-12 05:26 PM -;小丸子`
呵欠.`

2010-9-12 05:26 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]Ms.詩詩(3`[/i] 於 2010-9-12 05:26 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
高利潛左水點加 [/quote]

有D分我有份.我加吾到-.-
我吾想加d吾加d

2010-9-12 05:26 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-9-12 05:26 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


甘吾系點-.- [/quote]
哈哈唔知- -

2010-9-12 05:27 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-9-12 05:26 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

高利會唔會覺得我地搶左D野黎做 [/quote]
突然間覺得原來冇左水po係好悶._.

2010-9-12 05:27 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-9-12 05:26 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

高利會唔會覺得我地搶左D野黎做 [/quote]

甘....佢冇開今日既水PO喎...

2010-9-12 05:27 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]Ms.詩詩(3`[/i] 於 2010-9-12 05:27 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

突然間覺得原來冇左水po係好悶._. [/quote]
高利係好重要的說:sWh98W1:

2010-9-12 05:27 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-9-12 05:26 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


有D分我有份.我加吾到-.-
我吾想加d吾加d [/quote]
佢個d佢自己都加唔到-,-

2010-9-12 05:28 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-9-12 05:27 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

高利係好重要的說:sWh98W1: [/quote]
係-3-

2010-9-12 05:28 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-9-12 05:27 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


甘....佢冇開今日既水PO喎... [/quote]
佢唔係到..

2010-9-12 05:28 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]Ms.詩詩(3`[/i] 於 2010-9-12 05:27 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

佢個d佢自己都加唔到-,- [/quote]

甘佢有冇加過!?

2010-9-12 05:28 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-9-12 05:28 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

佢唔係到.. [/quote]

所以幫佢好正常;)

2010-9-12 05:28 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-9-12 05:28 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

佢唔係到.. [/quote]
話說琴晚既分都未加..

頁: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 12/9/2010 水po


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.