I-See 論壇 » 吹水區 » 4/10/2010 水po

2010-10-4 08:10 PM 高利
毒到人都走鳥

2010-10-4 08:10 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-10-4 08:03 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

人地第48次左N年 [/quote]
你都覺xd

2010-10-4 08:11 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-10-4 08:04 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

唉..我friday交but有dic有quiz x N [/quote]
我聽日交-,-

2010-10-4 08:11 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]viwa1986[/i] 於 2010-10-4 08:05 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
詩詩 你好忙呀? [/quote]
點解甘問?

2010-10-4 08:11 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-10-4 08:06 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

笑我得不唔到妳芳心 [/quote]
米玩野好喎

2010-10-4 08:11 PM viwa1986
[quote]原帖由 [i]夾粒[/i] 於 2010-10-4 20:09 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
靚女姐姐呀:em37: [/quote]
喂 我喺度

2010-10-4 08:12 PM 夾粒
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-10-4 08:10 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

何苦呢 [/quote]
你要識做呢

2010-10-4 08:12 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]viwa1986[/i] 於 2010-10-4 08:09 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
詩詩同果果唔見咗 [/quote]
我係到*v*

2010-10-4 08:12 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]夾粒[/i] 於 2010-10-4 08:09 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
靚女姐姐呀:em37: [/quote]
你唔叫我既-,-

2010-10-4 08:12 PM 高利
[quote]原帖由 [i]Ms.詩詩(3`[/i] 於 2010-10-4 08:11 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

米玩野好喎 [/quote]

2010-10-4 08:12 PM viwa1986
[quote]原帖由 [i]Ms.詩詩(3`[/i] 於 2010-10-4 20:11 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

點解甘問? [/quote]
見你唔出聲
高利關咗我個帖 好傷心

2010-10-4 08:12 PM 茶果jajii
im back also

coz nobody realise im here ar - -

2010-10-4 08:12 PM 高利
[quote]原帖由 [i]夾粒[/i] 於 2010-10-4 08:12 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

你要識做呢 [/quote]
我要點做

2010-10-4 08:13 PM 夾粒
[quote]原帖由 [i]Ms.詩詩(3`[/i] 於 2010-10-4 08:11 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

米玩野好喎 [/quote]
高利佢真心真意咁對你, 但換黎既只有你既冷淡..

2010-10-4 08:13 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-10-4 08:12 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

唉 [/quote]
唉咩-_-

2010-10-4 08:13 PM viwa1986
果果 我有叫你架

2010-10-4 08:13 PM 高利
[quote]原帖由 [i]Ms.詩詩(3`[/i] 於 2010-10-4 08:13 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

唉咩-_- [/quote]
天意

2010-10-4 08:13 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]viwa1986[/i] 於 2010-10-4 08:12 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

見你唔出聲
高利關咗我個帖 好傷心 [/quote]
岩岩去左拎野姐-3-
幫你唔到-,-

2010-10-4 08:14 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]夾粒[/i] 於 2010-10-4 08:13 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

高利佢真心真意咁對你, 但換黎既只有你既冷淡.. [/quote]
夾粒-,-

2010-10-4 08:14 PM viwa1986
我都話叫高利喺度公開誠心誠意表白lor
如果唔係 詩詩好慘架 大家都誤會佢

頁: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13
查看完整版本: 4/10/2010 水po


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.