I-See 論壇 » 吹水區 » HELP-)

2010-10-17 08:21 PM 茶果jajii
HELP-)

[color=SeaGreen][size=6]大家唔該幫下我/3\
我家姐仲有兩日就18生日..
我想比一份special D的surprise佢..
買咩/搞D咩比佢好????
話曬佢18..好難得xD(老了)
所以.....幫我PLZ![/size][/color]

2010-10-17 08:29 PM 茶果jajii
冇人幫我,
呢到冇好心人(淚

2010-10-17 08:41 PM 成熟小學雞
搵條佬番尼比佢

2010-10-17 08:43 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]大波夾細棍[/i] 於 2010-10-17 08:41 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
搵條佬番尼比佢 [/quote]
......搵你好冇?\3/

2010-10-17 08:45 PM 成熟小學雞
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-10-17 08:43 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

......搵你好冇?\3/ [/quote]
請切換完整版來瀏覽圖片和連結

2010-10-17 08:45 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]大波夾細棍[/i] 於 2010-10-17 08:45 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

請切換完整版來瀏覽圖片和連結 [/quote]
好似你呀!

2010-10-17 08:49 PM 高利
屌 腦魔

2010-10-17 08:50 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-10-17 08:49 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
屌 腦魔 [/quote]
......扣分啦

2010-10-17 08:51 PM 高利
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-10-17 08:50 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

......扣分啦 [/quote]
扣囉 最好禁埋我

留係度托7

2010-10-17 08:52 PM 成熟小學雞
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-10-17 08:45 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

好似你呀! [/quote]
請切換完整版來瀏覽圖片和連結

2010-10-17 08:53 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-10-17 08:51 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

扣囉 最好禁埋我

留係度托7 [/quote]
冷靜小小啦高利生- -

2010-10-17 08:53 PM 成熟小學雞
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-10-17 08:49 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
屌 腦魔 [/quote]
您都系高登~_~
我知您User名

2010-10-17 08:53 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]大波夾細棍[/i] 於 2010-10-17 08:52 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

請切換完整版來瀏覽圖片和連結 [/quote]
死開-3-

2010-10-17 08:54 PM 高利
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-10-17 08:53 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

冷靜小小啦高利生- - [/quote]
咁都叫唔冷靜 好似妳激動D

2010-10-17 08:54 PM 成熟小學雞
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-10-17 08:53 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

死開-3- [/quote]
幫您推炸

2010-10-17 08:54 PM 高利
[quote]原帖由 [i]大波夾細棍[/i] 於 2010-10-17 08:53 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

您都系高登~_~
我知您User名 [/quote]
咁神

2010-10-17 08:54 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-10-17 08:54 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

咁都叫唔冷靜 好似妳激動D [/quote]
....大佬我問人意見姐,

2010-10-17 08:54 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]大波夾細棍[/i] 於 2010-10-17 08:54 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

幫您推炸 [/quote]
好啦多謝令仔- -V

2010-10-17 08:54 PM 高利
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-10-17 08:54 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

....大佬我問人意見姐, [/quote]
我原意都唔係回妳

2010-10-17 08:55 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-10-17 08:54 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我原意都唔係回妳 [/quote]
我知呀
你中意搞事多D-)

頁: [1] 2 3
查看完整版本: HELP-)


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.