I-See 論壇 » 吹水區 » w0w.第1次系呢到開(:

2010-12-5 03:52 PM VikaJaiii:)
w0w.第1次系呢到開(:

好悶啊;;
搵人同我傾計啦ava`
我要招同台腥sms(:
人仔同3都得架;p
不過最好系msn拎啦,,

呢幾日真系喊死我):
同老公散左4日)-':
日日都喊,,
不過琴日好番xd
好鬼掛住佢;$