I-See 論壇 » 吹水區 » 7/12/2010 水po

2010-12-7 08:16 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]夾粒[/i] 於 2010-12-7 08:15 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

如果搞唔成.. 就lonely christmas:em01: [/quote]

如果搞吾成.. 就我約你同你過咧哈哈哈XD

2010-12-7 08:17 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]茶果系果茶[/i] 於 2010-12-7 08:15 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

但係108我個幾hr又真係幾唔抵-0- [/quote]
咪就系.........
所以......你要諗清楚....

2010-12-7 08:17 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]夾粒[/i] 於 2010-12-7 08:16 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

唔好諗咁多喇, 食明將啦:em32: [/quote]
我食開死唔去嫁喎XD
咁我3:XX至你地5點有乜做- -

2010-12-7 08:18 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-12-7 08:17 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

咪就系.........
所以......你要諗清楚.... [/quote]
..你搞到我想唔黎- -

2010-12-7 08:18 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]茶果系果茶[/i] 於 2010-12-7 08:18 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

..你搞到我想唔黎- - [/quote]

一系你淨系尼食明將XD

2010-12-7 08:19 PM 夾粒
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-12-7 08:16 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


如果搞吾成.. 就我約你同你過咧哈哈哈XD [/quote]
:em26: 咁又唔同 真係食野先一陣傾

2010-12-7 08:19 PM 山卡啦baby`3`
冇法子-,-
本身安排都吾系甘既-,-

2010-12-7 08:19 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]夾粒[/i] 於 2010-12-7 08:19 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

:em26: 咁又唔同 真係食野先一陣傾 [/quote]

byebye咧lonely christmas:)

2010-12-7 08:20 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-12-7 08:18 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


一系你淨系尼食明將XD [/quote]
唉-0- 算啦我放棄...................................(?)

2010-12-7 08:20 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]茶果系果茶[/i] 於 2010-12-7 08:20 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

唉-0- 算啦我放棄...................................(?) [/quote]

你吾尼.................?!:s4U42I9: :s4U42I9:

2010-12-7 08:21 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-12-7 08:20 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


你吾尼.................?!:s4U42I9: :s4U42I9: [/quote]
我真係想去小學果個但係12-3
你地果個cafe我到時去又唔抵..等又要等好耐..

2010-12-7 08:22 PM 人妖哥哥
不如搵d野朝早做下呀.晏就又食夜晚又食好悶姐@@
雖然我唔去明蔣._.

2010-12-7 08:22 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]茶果系果茶[/i] 於 2010-12-7 08:21 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我真係想去小學果個但係12-3
你地果個cafe我到時去又唔抵..等又要等好耐.. [/quote]
一系我搞3個中.
2點到5點.....98蚊

2010-12-7 08:23 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]Ms.詩詩(3`[/i] 於 2010-12-7 08:22 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
不如搵d野朝早做下呀.晏就又食夜晚又食好悶姐@@
雖然我唔去明蔣._. [/quote]

問題系丸丸-,-
佢6點幾就走!

2010-12-7 08:23 PM 人妖哥哥
喂呀晴唔去

2010-12-7 08:23 PM 山卡啦baby`3`
朝早搵野做吾難.但要佢地早起身好難-,-
而且cafe吾系淨系食-,-

2010-12-7 08:23 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-12-7 08:23 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


問題系丸丸-,-
佢6點幾就走! [/quote]
朝早去溜冰呀._.
朝早應該有好多時間的呀

2010-12-7 08:24 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-12-7 08:23 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
朝早搵野做吾難.但要佢地早起身好難-,-
而且cafe吾系淨系食-,- [/quote]
佢話悶呀-,-

2010-12-7 08:25 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-12-7 08:22 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

一系我搞3個中.
2點到5點.....98蚊 [/quote]
其實都唔係好關我事.-3-
總之就算我去都係3點打後的事.
OR 詩詩婉婉同我3個朝早出一出先- -???(主要都係陪婉婉姐~)

2010-12-7 08:26 PM 山卡啦baby`3`
拿如果系甘既話咧.
即系吾想去cafe系咪?!
甘溜完冰去邊?!

頁: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: 7/12/2010 水po


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.