I-See 論壇 » 吹水區 » 16/2/2011 水po 年初十四 獎勵翻倍

2011-2-16 12:46 AM 高利
16/2/2011 水po 年初十四 獎勵翻倍

歡迎大家在此集中吹水

每到#99 將獲5代幣 #100 亦有10代幣 #101都有15代幣 作為鼓勵

大家多多加油

2011-2-16 12:46 AM 高利
如果能夠同詩詩一齊既話 你話幾好

2011-2-16 12:55 AM kaho:]
WOW似乎有故睇

2011-2-16 12:57 AM 高利
冷冷雨wowowo

2011-2-16 12:58 AM kaho:]
wow share your story

2011-2-16 01:02 AM Kuuga-K
呢度真係日日都咁精彩.........:s9E43yV:

2011-2-16 01:02 AM 高利
:em38: 笑鳥

2011-2-16 01:07 AM kaho:]
:em46: 我想聽故事

2011-2-16 01:09 AM 高利
:em38: 我都想聽

2011-2-16 01:11 AM 豆豆
坐定定聽故仔先

2011-2-16 01:36 AM 小熱血
一齊聽.

2011-2-16 01:56 AM 高利
等人講:em38:

2011-2-16 09:03 PM 高利
詩詩不見鳥 高利突然啞烏:em01:

2011-2-16 09:03 PM 高利
我幾時先可以禁人ip

2011-2-16 09:17 PM JackieLiu
禁人ip:s9s83OI: 咩要事禁人ip

2011-2-16 09:28 PM 高利
:em38: 有人洗版

2011-2-16 09:30 PM 豆豆
幾時有故仔聽=3=

2011-2-16 09:30 PM 高利
:em38: 等人講

2011-2-16 09:51 PM Kathy.F
我好嬲囉
岩岩知道左有個中一小妹妹學人食煙
同佢識左好耐嫁拿
咁就食壞左
我冇野好講拿

2011-2-16 09:53 PM 高利
:em16: 中一就..

佢岩岩開始食?

頁: [1] 2


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.