I-See 論壇 » 吹水區 » 說好的水po呢???

2012-4-24 09:23 PM 山卡啦baby`3`
說好的水po呢???

[size=6][color=red][b]咦喂吾見有水PO既!!!
[/b][/color][/size]

考完試太無聊.
重上isee但都冇乜人既喂:em01:

2012-4-24 10:02 PM 茶果jajii
HIHI@@

2012-4-24 10:31 PM 山卡啦baby`3`
果果:(

2012-4-24 11:04 PM 夾粒
我又唔小心上左黎喇:em30:

2012-4-24 11:08 PM 山卡啦baby`3`
:em01: :em01: :em01:  悶死我啦

2012-4-24 11:08 PM 山卡啦baby`3`
點解夾粒變左性既:em31:

2012-4-25 07:42 PM 小熱血
YOYOYO@@

2012-4-25 09:46 PM 茶果jajii
好悶<3

2012-4-25 10:39 PM 小熱血
[quote]原帖由 [i]茶果jajii[/i] 於 2012-4-25 09:46 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
好悶 [/quote]
點算..@@

2012-4-25 10:44 PM 山卡啦baby`3`
終於有人=.=

2012-4-25 10:52 PM 小熱血
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2012-4-25 10:44 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
終於有人=.= [/quote]
yeah yeah

2012-4-25 10:52 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]小熱血[/i] 於 2012-4-25 10:52 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

yeah yeah [/quote]

我真系就尼悶死=,=

2012-4-25 11:02 PM 小熱血
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2012-4-25 10:52 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


我真系就尼悶死=,= [/quote]
唔知番工咩?XDD

2012-4-25 11:42 PM 夾粒
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2012-4-24 11:08 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
點解夾粒變左性既:em31: [/quote]
之前睇個女性專區而被迫轉:em01:

2012-4-26 12:04 AM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]小熱血[/i] 於 2012-4-25 11:02 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

唔知番工咩?XDD [/quote]

對不起嘛.那我原諒你嘛XD

2012-4-26 12:04 AM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]夾粒[/i] 於 2012-4-25 11:42 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

之前睇個女性專區而被迫轉:em01: [/quote]

好似系喎哈哈我忘記了

2012-4-26 11:12 PM 夾粒
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2012-4-26 12:04 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


好似系喎哈哈我忘記了 [/quote]
貴人善忘:em26:

2012-4-27 12:56 PM 小熱血
你唔洗番學@@"

2012-4-28 11:59 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]夾粒[/i] 於 2012-4-26 11:12 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

貴人善忘:em26: [/quote]

十世冇上過尼. 你又吾搵我. 我鬼記得:S

2012-4-28 11:59 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]小熱血[/i] 於 2012-4-27 12:56 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
你唔洗番學@@" [/quote]

考完試仲洗乜番學呢???

頁: [1] 2
查看完整版本: 說好的水po呢???


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.