I-See 論壇 » 上班一族 » FULL/PART TIME 英皇金融集團

2013-7-25 04:45 PM ukgold
FULL/PART TIME 英皇金融集團

機構名稱 : 英皇金融集團
職責/職位:客戶經理,客戶主任
工作地點 :灣仔英皇集團中心
薪金:底薪3000+佣金 (新入職人士底薪.佣金.月薪可達15000以上)
支付薪金途徑:支票或現金
工作時間 或 時數:FULL TIME:1130-2030  PART TIME:N/A
------------------------------------------------------------------------------------------
請人受顧既工作一個月可以有幾錢人工???? 一萬??二萬??
但要求既學歷可能已系副學士或者大學生

而我認為年輕人系應該 趁自己年輕而去拼博.
當你打緊一份有底薪限制既工作時 就算你負出再多既努力 都未必有回報
再算點努力可能都系KEEP住果一萬?二萬?
所以其實年輕人應該簡選一份有拼博既工作

起馬你負出既同你既回報/收入你會覺得合理

大家應該趁自己年輕仲有拼勁既時候去搵多D錢 ,做你想做既野去你想去既地方

歡迎新人士/其他公司 加入英皇集團 建立新團隊/加入本人團隊 助你穩定輕鬆月入5位數字
招請客戶主任/客戶經理/高級客戶經理 無需經驗.無需coldcall 專人教你搵客/升職/發展你既團隊

新入職人士底薪.佣金.月薪可達15000以上
有經驗勤力人士25000或以上

歡迎國內/國外代理公司加盟.一齊發展

員工褔利:英皇條團旗下(包括飲食.娛樂.影視.鐘錶等優惠有興趣致電或PM

9145.9119 REAL LEE

2013-7-25 08:16 PM ukgold
pushhhhhh

2013-7-26 12:33 PM ukgold
pushhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

2013-7-29 12:48 PM ukgold
:syl68Ba: :syl68Ba: :syl68Ba: :syl68Ba: pusggggggggggggggggggggh

2013-7-30 12:23 PM ukgold
pushhhhhhhhhhhhhhhhh

2013-7-31 12:26 PM ukgold
pushhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

2013-7-31 02:57 PM hg9798@akerd.co
:sFQ90Oy: :sFQ90Oy:

[[i] 本帖最後由 hg9798@akerd.co 於 2013-7-31 02:58 PM 編輯 [/i]]

2013-8-1 12:42 PM ukgold
pushhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

2013-8-4 04:21 PM ukgold
pushhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

2013-8-5 12:31 PM ukgold
pushhhhhhhhhhhhhhhhhh

2013-8-6 12:35 PM ukgold
pushhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

2013-8-7 12:34 PM ukgold
pushhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

2013-8-8 12:36 PM ukgold
pushhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

2013-8-9 12:48 PM ukgold
pushhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

2013-8-10 05:26 PM ukgold
pushhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

2013-8-13 12:39 PM ukgold
pushhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

2013-8-14 12:26 PM ukgold
pushhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

2013-8-15 12:46 PM ukgold
pushhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

2013-8-26 12:43 PM ukgold
pushhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

2013-8-27 12:35 PM ukgold
pushhhhhhhhhhh

頁: [1] 2


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.