I-See 論壇 » 學生討論區 » 你地係學生時期,,拍過幾多次拖

2006-1-20 11:57 PM beryl..
你地係學生時期,,拍過幾多次拖

你地係學生時期,,拍過幾多次拖
Share la!!
Thank you very much!!!

2006-1-21 12:02 AM yim唷
2次啦~
都好短
好似指散拖咁~你自己呢

2006-1-21 01:05 AM
我2次咋!!!
我5年級至6年級下學期之前拍左一次~
6年級下學期至暑假又一次囉~
5至6年級個次係因為我吾鍾意佢,,,所以散
6年級個時就因為上左吾同既中學所以就散左!!!

2006-1-21 06:12 PM fungkelvin
我咁耐以黎拍過2次拖......

2006-1-21 06:43 PM 瑩-YA!
我冇牙......唉~..>.<

2006-1-25 03:03 PM 4a264
我地咁細個,只係個學生炸!學乜人拍施AR?專心讀書好過LA!
反正ar,依家拍施通常好快散架嘛!

2006-2-3 09:00 AM maniii.
無拍過拖,,我幾乖,,

[其實系無人中意者/.\]

2006-2-3 01:50 PM 阿櫻
1次.失敗收場~
哭.....=.="

2006-2-20 02:52 AM 嘉=]
冇拍過...= ="
不過我D成績咁唔得...都係讀好D先喇...

2006-2-24 06:44 PM ivan_miss
我讀中五
一次咁大把
我唔想有第二次

2006-2-26 03:10 PM BU`H01-)
禾 小 六 試 過 一 次 ..

巧 似 幾 個 月 ..

之 後 禾 覺 得 佢 巧 煩 =0=""

飛 左 佢 嚕 " XDD

2006-3-5 01:41 PM 冒牌小班長
而家初戀中,我同我女朋友青梅竹馬ga

2006-3-5 09:05 PM 餅`Y-IN
2次咁大把呀!!!*>"<
壞女孩!!

2006-3-9 10:57 PM 推動力7號
中三一次..
中四一次..
中六一次..
而家中七一次..
仲同佢好穩定添..
開心..^^^

2006-3-11 12:10 PM q64118443
我一次都無啊~~~
因為我覺得學業為重要~~~~

2006-3-26 10:32 AM . s!uyu`
冇 圭 ”
吾 想 拍 住 掛 ”

2006-3-26 11:57 AM YAM`:)
我冇牙,,-v-''
乖學生,,XDDDD''

2006-4-12 07:29 PM shirleyleung
一次~!分左之後~!覺得好後悔丫~!覺得自己好勁賤好勁衰= ="~!唉.......

2006-4-14 11:21 AM Meimei:.)
我同你地講 '' 吾係我吹水 = =
我拍左 1 6 次 '' 四年級就拍 ''
信不信又你 *

2006-5-27 08:44 AM 基kei
拍咩拖= =”
我覺得係度晒時間!
不過我一次都冇!

頁: [1] 2 3 4 5 6


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.