I-See 論壇 » 吹水區 » 28/11/2010 水po

2010-11-28 06:10 PM 高利
[quote]原帖由 [i]癲兔[/i] 於 2010-11-28 05:56 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

又開始用火星文同我溝通la -v-!!! [/quote]
何苦呢

2010-11-28 06:11 PM 高利
[quote]原帖由 [i]癲兔[/i] 於 2010-11-28 05:56 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

什麼意思? [/quote]
扮野

2010-11-28 06:12 PM 高利
請切換完整版來瀏覽圖片和連結

2010-11-28 06:15 PM 癲兔
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-11-28 06:10 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

何苦呢 [/quote]
你搶左我台詞-3-

2010-11-28 06:15 PM 癲兔
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-11-28 06:11 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

扮野 [/quote]
啥米-[]-?!

2010-11-28 06:19 PM 高利
[quote]原帖由 [i]癲兔[/i] 於 2010-11-28 06:15 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

你搶左我台詞-3- [/quote]
請切換完整版來瀏覽圖片和連結

2010-11-28 06:19 PM 高利
[quote]原帖由 [i]癲兔[/i] 於 2010-11-28 06:15 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

啥米-[]-?! [/quote]
請切換完整版來瀏覽圖片和連結

2010-11-28 06:20 PM 癲兔
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-11-28 06:19 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

請切換完整版來瀏覽圖片和連結 [/quote]
T_T溝通吾到!!!

2010-11-28 06:22 PM 高利
[quote]原帖由 [i]癲兔[/i] 於 2010-11-28 06:20 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

T_T溝通吾到!!! [/quote]
笑鳥

2010-11-28 06:26 PM 癲兔
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-11-28 06:22 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

笑鳥 [/quote]
夠鳥

2010-11-28 06:34 PM 高利
[quote]原帖由 [i]癲兔[/i] 於 2010-11-28 06:26 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

夠鳥 [/quote]
何苦呢

2010-11-28 06:36 PM 癲兔
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-11-28 06:34 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

何苦呢 [/quote]
-v-關事...?!

2010-11-28 06:49 PM 成熟小學雞
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-11-28 05:45 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

早晨 [/quote]
:em17: :em17:

2010-11-28 07:04 PM 高利
冷冷雨woowow

2010-11-28 07:29 PM S!u儀`[:
高高利wowowoo

2010-11-28 07:39 PM 茶果jajii
godddd

2010-11-28 07:44 PM 人妖哥哥
究竟邊個發明考試呢樣野...................................

2010-11-28 08:32 PM 癲兔
到底邊個推舉要讀書呢樣野

2010-11-28 08:33 PM 茶果jajii
係我呀XD打我啦=)

2010-11-28 08:39 PM 惠`WAI-)
hallo~

頁: 1 2 [3] 4 5
查看完整版本: 28/11/2010 水po


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.